Book list and Syllabus For District Clerk/Peon/Steno Maharashtra Jilha Nyayalay जिल्हा न्यायालय लिपिक शिपाई भरती 2018 बुक-लिस्ट ——————————- शिपाई /हमाल अभ्यासक्रम — इतिहास भूगोल नागरिक-शास्त्र विज्ञान क्रीडा साहित्य चालू-घडामोडी लिपिक अभ्यासक्रम इतिहास भूगोल नागरिक-शास्त्र विज्ञान क्रीडा साहित्य चालू-घडामोडी संगणक ज्ञान भूगोल नकाशा पाठ होणे हे अत्यंत आवश्यक 06 ते 12 वी ची पुस्तके [ स्टेट /